Algemene voorwaarden

Inschrijving

De evenementen die worden georganiseerd in het kader van de Land Rover arrangementen worden aangeboden aan een selectie van eigenaren van een Land Rover. Deelname aan deze evenementen is persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt wel introducés aanmelden. U kunt zich inschrijven via onze website www.beleeflandrover.nl.

Aantal deelnemers

Aan het aantal deelnemers is per arrangement een maximum verbonden. Aanmeldingen worden derhalve op volgorde van ontvangst van betaling behandeld. U ontvangt schriftelijk bericht wanneer wij uw aanmelding niet kunnen verwerken.

Betaling

De aan Land Rover Arrangementen verbonden kosten staan bij elk arrangement vermeld en gelden per persoon, tenzij anders is aangegeven. Eventuele fouten en vergissingen in een publicatie zijn voor Land Rover Nederland niet bindend. Betaling geschiedt via iDeal. De overeenkomst komt tot stand nadat het verschuldigde bedrag door Land Rover Nederland is ontvangen.

Bevestiging

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt u, minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het evenement, een bevestiging van uw deelname.

Annulering door de deelnemer

Een deelnemer kan zijn/haar deelname alleen schriftelijk per brief of e-mail annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het evenement wordt 50% van de totale kosten aan de inschrijver doorbelast.
Voor de bepaling van het tijdstip van een annulering is de datum waarop de schriftelijke annulering bij Land Rover Nederland is binnengekomen, bindend. Eventueel reeds toegezonden toegangskaarten dienen te worden geretourneerd aan Land Rover Nederland.

Foto & Video

Deelnemer gaat akkoord dat er foto en/of video opnamen door Land Rover Nederland gemaakt worden tijdens de bijeenkomst. De opnamen mogen door Land Rover Nederland worden ingezet voor commerciële doeleinden. Na afloop zijn de opnamen voor deelnemer beschikbaar.

Programma

Land Rover Nederland heeft het recht zonder opgave van redenen de inhoud van een arrangement te wijzigen voor zover dit de aard van het evenement niet wezenlijk verandert. Wijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen die buiten de verantwoordelijkheid of invloed van Land Rover Nederland vallen, geven de wederpartij niet het recht tot annulering of restitutie. In voorkomende gevallen heeft Land Rover Nederland de inspanningsverplichting naar een passende oplossing te zoeken.

Risico en aansprakelijkheid

Deelname aan een arrangement is volledig voor risico van de deelnemer. Land Rover Nederland is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade berokkend aan de deelnemer die zijn ontstaan tijdens een evenement of voortvloeien uit het evenement.

Klachten

Wanneer een deelnemer klachten heeft tijdens het evenement dient deze de klacht terstond kenbaar te maken op straffe van verval van rechten.